Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

Účtovné a daňové poradenstvo

- medzinárodné poradenstvo a plánovanie v záležitostiach daní a poplatkov, vykonávanie auditov a kontrol riadenia

- konzultácie k uplatňovaniu priamych i nepriamych daní v Slovenskej republike

- vedenie riadneho účtovníctva a zamestnaneckej evidencie podľa slovenského finančného práva

- daňové a poplatkové služby a zostavovanie periodických daňových priznaní

- zostavovanie účtovných  závierok a vyhotovovanie pravidelných správ ekonomického a finančného charakteru

Real time web analytics, Heat map tracking
Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk