Vedenie účtovníctva
Mzdová personalistika
Daňové poradenstvo
Právne poradenstvo
Preklady a tlmočenie z/do talianskeho jazyka

O nás

História spoločnosti C.T.S. CONSULT s.r.o.siaha až do roku 1990 kedy bola založená
česká spoločnosť s ručením obmedzeným C.T.S. – Československé teritoriálne služby ako
jeden z najstarších podnikateľských subjektov zameraných na rozvoj obchodných vzťahov
medzi Českou republikou a Talianskom a ktorá stála u zrodu Taliansko-Českej obchodnej a
priemyslovej komory v ČR a udržuje úzke vzťahy s talianskymi diplomatickými, kulturnými a
vzdelávacimi inštitúciami pôsobiacimi i v Českej republike.
Aby spoločnosť C.T.S. mohla lepšie vychádzať v ústrety svojim klientom a vzhľadom k tomu,
že veľmi dobre poznala aj slovenský trh, v roku 1995 založila na Slovensku svoju
dcérsku spoločnosť C.T.S. Slovakia spol. s r.o., so sídlom v Trenčíne, ktorej cieľom pôsobiť
v obchodnom sektore ale aj zabezpečovať svojim predovšetkým talianskym klientom
komplexné poradenské služby aj v talianskom jazyku a to v oblasti daní a ekonomiky, v oblasti
obchodného a pracovného práva.
A práve nárast dopytu po komplexných poradenských službách bol podnet k tomu aby

v roku 2012 bola založená nová spoločnosť C.T.S. CONSULT s.r.o. so sídlom v Trenčíne, ktorá
sa zameriava výhradne len na poradensko - ekonomickú činnosť. Svojim profesionálnym
prístupom dokáže uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky klienta, a to aj vďaka znalosti
talianskeho jazyka na úrovni - expert.

Základom obchodnej stratégie spoločnosti C.T.S. je poskytnúť svojmu klientovi
komplexné poradenské a asistenčné služby zahrňujúce podrobné analýzy trhu a štúdie
vykonateľnosti pred umiestnením jeho investícii na slovenský trh, cez vyhľadávanie
konkrétnych obchodných partnerov a obchodných kanálov až po dôslednú
domiciliáciu finančnú, právnu a personálnu agendy klienta súvisiacu so zavedením jeho
produktov či aktivít na slovenský trh. Práca s talianskými klientami sa pri tom opiera o
dôslednú znalosť ich špecifických potrieb, predpokládajúce predovšetkým pochopenie
ich mentality a podrobnú informovanosť o formálnych i praktických odlišnostiach

administrativneho a právneho zázemia obochekonomík.
O úspešnosti tejto stratégie hovorí fakt, že za dobu svojej existencie poskytla skupina
C.T.S. tietoto komplexné služby viac ako 400 klientom, podieľala sa na založení viac ako
50 spoločných podnikov, trvale spolupracuje s 20 firmami a zastupuje 25 talianskych
subjektov v Českej republike i na Slovensku.

Real time web analytics, Heat map tracking
Copyright (c) C.T.S. Consult, s.r.o. 2015. All rights reserved.
Designed by www.mtsys.sk